Platfform Artist Call-Out!

Theatr Iolo are delighted to invite submissions from emerging artists to be part of the third and final year of Platfform, our artist development programme. This year, it’s all about families…

They are inviting submissions for two residency opportunities and are thrilled to be continuing their collaboration with us, The Welfare Ystradgynlais, and The Riverfront in Newport. They are inviting submissions from theatre-makers (devisers, directors, writers, musicians, poets, spoken word artists, game-makers, puppeteers, story-tellers, comedians, live artists – the list goes on), organisations and partnerships interested in exploring and devising a new idea with and for families.

“Platfform has allowed us as artists and theatre makers the chance to form a stronger bond with Welsh venues. It has challenged our practice and given us the time and space to explore the world of theatre for children and young people. Platfform has opened doors we never knew existed!”
Tin Shed Theatre Company, Platfform artists year 2

Full information, including who we’re looking for, how to apply and what to do if you want to have a chat about anything first can be found by clicking here!

The deadline for applications is Friday 11th August at midday. Interviews will take place on Tuesday 5th September.

Mae’n bleser a Theatr Iolo wahodd ceisiadau gan artistiaid sy’n dod i amlygrwydd i fod yn rhan o drydedd flwyddyn Platfform. Dyma flwyddyn olaf ein rhaglen datblygu artistiaid. Eleni, teuluoedd sy’n bwysig…

Mae nhw gwahodd ceisiadau ar gyfer dau gyfle preswyl ac yn falch o allu parhau â’n cydweithrediad gyda nhi, Y Neuadd Les Ystradgynlais, a Theatr Glan-yr-Afon yng Nghasnewydd. Mae nhw yn gwahodd ceisiadau gan wneuthurwyr theatr (dyfeiswyr, cyfarwyddwyr, awduron, cerddorion, beirdd, artistiaid y gair llafar, gwneuthrwyr gemau, pypedwyr, storïwyr, comedï wyr, artistiaid byw – mae’r rhestr yn ddi-ddiwedd) sefydliadau a phartneriaethau sydd â diddordeb mewn ymchwilio a dyfeisio syniad newydd gyda theuluoedd ac ar gyfer teuluoedd

“Mae Platfform wedi caniatau i ni, fel artistiaid a gwneuthurwyr theatr greu cysylltiadau cadarnach â lleoliadau Cymru. Mae wedi herio ein canfyddiadau ac wedi rhoi amser a lle i ni archwilio byd theatr plant a phobl ifanc. Mae Platfform wedi agor drysau na wyddem eu bod yn bodoli!”
Cwmni Theatr Tin Shed, Artistiaid platfform yr 2il flwyddyn

I gael manylion llawn am y prosiect, i wybod am beth yr ydym yn chwilio,sut i wneud cais a sut I drefnu sgwrs gyda ni, cliciwch yma!

Dyddiad cau ar gyfer ceisiadau yw Dydd Gwener Awst 11eg am hanner dydd a fe gynhelir cyfweliadau ar Ddydd Mawrth Medi’r 5ed.